Luis Coppini by Karl Simone.

MODEL: Luis Coppini
PHOTOGRAPHER: Karl Simone